Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

VEDRINE : SEZON SECHRES AYITI, ROMAN EN CREOLE

VEDRINE : SEZON SECHRES AYITI, ROMAN EN CREOLE

{Ecrire et publier en Créole, et être lu par un public satisfait, c’est le rêve de tant d'entre nous ! Emérite artisan dans ce domaine, le chercheur et écrivain haïtien E.W. Védrine qui vit et enseigne en Nouvelle-Angleterre fait part aux Créolistes (téléchargeable plus bas en pdf) de tout le texte de son roman en créole, ’Sezon sechrès Ayiti’.

Dans Sezon sechrès Ayiti, Védrine présente une Haïti vu par les yeux de ses personnages. Sezon sechrès Ayiti est un roman historique écrit en langue haïtienne, dans un langage simple, avec pour contexte historique, économique et politique ce qui s'est passé en Haïti, ce qui est arrivé récemment et ce qui continue de se passer.

La philosophie et la psychologie des gens sont à peu près les mêmes : ils voudraient tous voir une belle Haïti où tout le monde peut travailler ensemble. Ils sont victimes de la sécheresse, des crimes et des abus qu'ils subissent dans le pays. Ils quittent Haïti pour les mêmes raisons, alors qu'ils aiment leur pays, mais que la situation les force à partir.

Malgré tout, ils ne demandent aucun mal pour les criminels. Mais ils voudraient que ces derniers abandonnent tout ce qui est mauvais... Ils voudraient qu'ils changent, afin qu'il y ait un vrai changement dans le pays.

Voici la présentation de 'Sezon sechrès Ayiti' par son auteur, en Créole haïtien et en Anglais, suivie de l’ouvrage en pdf. L’ouvrage devrait être bientôt traduit en français par Jean S. Sahaï.}

{{{KREYOL AYITI}}}

N ap ankouraje ou li zèv literè sa a pou konprann plis de tray peyizan ayisyen ap pase depi digdantan, pwoblèm agrikilti ak debwazman Ayiti nan yon peyi kote leta demisyone depi byen lontan. Poze san ou pou li chak paj, pran nòt, diskite liv sa a tout kote dekwa pou konsyantize plis moun sou tout pwoblèm k ap ravaje anviwonnman ayisyen an e ki kontinye egziste jounen jodiya.

Yon roman ayisyen nan lang Ayisyen, Sezon sechrès Ayiti, premye parèt an 1994 nan edisyon Soup to Nuts Publishers, Cambridge, Massachusetts (USA). ISBN 0-938534-27-0. Vèsyon elektwonik 2009 la va bay lemonn antye aksè pou gade zèv sa a devan ekran konpwoutè yo, epi yo va deside achte liv enprime a aprè.

Nan fen liv la, gen yon lis mo kreyòl- anglè ki fèt espesyalman pou ede elèv etranje k ap aprann lang kreyòl la, ki poko maton ladan oubyen ki poko atenn yon nivo trè avanse pou familyarize ak lanvè /landrèt lang lan. Konsa, li va rann lekti roman an, ki deja nan yon langaj ladouskivyen, pi fasil toujou pou yo, e pou plizyè Pwogram Bileng Ayisyen k ap itilize toude lang yo (kreyòl - anglè) alafwa.

Pèsòn pa gen dwa repwodui liv sa a sou oken fòm (elektwonik, anrejistreman, repwodiksyon fotokopi, elt.) san pèmisyon alekri otè a men yo ka pale de li, panse itilize liv enprime a, ekri kritik sou li pou pibliye nan peryodik (jounal, revi, magazin, paj wèb).

Vèsyon elektwonik lan va bay aksè a kreyolis nan lemonn antye pou wè echantiyon travay k ap pibliye nan lòt (varyete) kreyòl, epitou pou motive pwodiksyon ak kreyasyon tèks kreyòl ki gen manm ak nanm pou anrichi literati kreyòl la nan yon nivo mondyal. Vèsyon anglè (Season of drought in Haiti) ak espayòl (Temporada de sequía en Haití) roman sa a ap sou mache avan lontan.

Nou ankouraje moun k ap anseye kou ki an rapò ak sijè kouwè: Etid Moun Nwa, Literati Karibeyen, Antwopoloji Kiltirèl, Anviwonnman, Kreyòl Ayisyen, Kilti Ayisyen, Edikasyon Ayisyen, Istwa Ayisyen, Lang Ayisyen, Literati Ayisyen, Migrasyon Ayisyen, Roman Ayisyen, Peyizan Ayisyen, Ayisyen nan Sendomeng - pou konsidere itilize roman sa a pami tèks y ap itilize.

{{{ENGLISH}}}

We encourage you to read this literary work in order to understand the hardships that the Haitian peasants have been going through since a very long time, the problems of agriculture and deforestation in Haiti in a country where governments have given up (on doing their job) many years ago.

Calm down while reading each page, take notes,talk about this book everywhere so that you can sensitize more people on all the problems that have been ravaging the Haitian environment continue to exist today.

A Haitian novel written in the Haitian language, Sezon sechrès Ayiti, was first published in 1994 by Soup to Nuts Publishers, Cambridge, Massachusetts (USA). ISBN 0-938534-27-0. The 2009 electronic version will give the whole world access to take a look at this literary work in front of their computer screen and they will decide later on, to buy (hard) copies of it.

At the end of the book, there is a Creole – English glossary that’s been added particularly to help students who are learning Creole and who have not yet mastered the language or have been at a very advance level to familiarize with the in and out of the Creole language. That way, it will make the reading of the novel, which has been written in a simple language, even easier for them, and for many Haitian Bilingual Programs that are using both Creole and English at the same time.

Nobody has the right to reproduce this book by any means (electronic, audio, photocopy, etc.) without the written permission of the author but they can talk about it, think about using the hard copy (book), write criticism about it to be published in periodicals (journals, reviews, magazines, web sites).

The electronic version will give access to creolists worldwide to see sample of works that are being published on other creoles, and to motivate the production and creation of substantial Creole texts to enrich the Creole Literature at an international level. The English and Spanish versions (Season of drought in Haiti, Temporada de sequía en Haití) will be available soon on the market.

We encourage people who are teaching courses related to subjects like: Black Studies, Caribbean Literature, Cultural Anthropology, Environment, Haitian Creole, Haitian Culture, Haitian Education, Haitian History, Haitian Language, Haitian Literature, Haitian Migration, Haitian Novel, Haitian Peasants, Haitians in the Dominican Republic - to consider using this novel among their textbooks.

{{{Contact}}}

_ E.W.Vedrine, Editor
_ Online Creole Publishers
_ http://potomitan.info/vedrine/index.php
_ [evedrine@hotmail.com->evedrine@hotmail.com]
_ POB 255110.
_ Boston, MA.
_ 02125
_ USA

Document: 

sezon.pdf

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages