Accueil

Chabine LAMONTAY

Chabine LAMONTAY
REVEILLÉE PAR UNE ODEUR DE CAFÉ ANCESTRAL
Chabine Lamontay

Samedi soir, comme à ton habitude, tu nous as offert une soupe de pied de boeuf magique qui a nécessité des heures de cuisson

Chabine LAMONTAY
ANASTAZI ENMEN MARAKOUDJA EK BETLONG  !

   Sa ka fè pres trant lanné Anastazi asepté mayé épi Ektò. Men, Anastazi élivé lakanpay ek Ektò élivé lan bouk.

Chabine LAMONTAY
SONMEY-LA RIVÉ CHAYÉ'W ABO OU TÉ ADAN BRA-MWEN
Chabine Lamontay
  Fout fok an moun obijoul adan bra an lot pou sonmey-la rivé chayé'y kivedi sé pa rédi chez bò tab.
                                                      ***
Chabine LAMONTAY
À TOUS NOS HÉROS SILENCIEUX
Chabine Lamontay

 Après le week-end que nous venons de vivre, il nous semble indispensable de mettre en avant toutes les personnes qui permettent à notre population de ne pas sombrer dans le désespoir au quotidien.

Chabine LAMONTAY
SITWONNEL-LA KEY TIJÉ'W MONTÉ NAN SIEL
Chabine Lamontay

 Sitwonnel-la key ba nou an pal pou nou rivé ouvè kokozié-nou grandè La Matinik. Kidonk, nou key pé wè tout zafè-nou, kivedi douvan nou ek anlè tet-nou.

Chabine LAMONTAY
ESTATI-A VIRÉ APARET BÒ SENMITIÈ-A !
Chabine Lamontay

  Bonmaten-yan, Izidò désann achté pen'y kay Man Soso. I rivé kay Man Soso, i pran lablag épi moun i jann la épi apré sa, i pran chimen'y pou viré-monté pabò kay-li.

Chabine LAMONTAY
LANMOU-SOLEY LÉVÉ !
Chabine Lamontay

 Lè dé moun ka migannen lavi-yo, délè ka ni chiraj, men sa toujou ka rivé ranjé an manniè oben an lot...

Chabine LAMONTAY
MOUCH-AN-MIEL LA KA PITJÉ FÒ MENM
Chabine Lamontay

 Si ou fè malè terbolizé Mouch-an-miel la, asirépapétet an malè key rivé'w.

Chabine LAMONTAY
ESCAPADE DANS LE NORD CARAÏBE
Chabine Lamontay

 Je me suis enfin décidée à aller faire une balade dans le Nord Caraibe après avoir entendu l'annonce de la réouverture des plages en Martinique. 

Chabine LAMONTAY
DLO-KOKO, TANN POU KONPRANN !
Chabine Lamontay
 
  Délè, ni dé bagay ki ka vini mantjé nou abo sé bagay-tala, nou ni labitid jwenn yo oben trapé yo tou lé jou...
 
                                                                ***
Chabine LAMONTAY
EWNESTO FÈ AN MODEL VIÉ-REV...
Chabine Lamontay

 Ewnesto, an ti kouzen-mwen ki ni pa koté ven lanné anlè tet-li, sonnen mwen pou rakonté mwen an rev i fè.

Chabine LAMONTAY
ACHTÉ CHAT AN SAK SÉ AN MOVÉ BAGAY BA POTFEY
Chabine Lamontay

 Abo man té za tann anlo moun rakonté dé bagay kon sa, man pa té janmen konprann sa té key rivé mwen an jou adan lavi-mwen.

Chabine LAMONTAY
RESPEKTÉ JENN FANM TIBWEN !
Chabine Lamontay

 An jenn tifi, ki dot ni pa koté dizuit lanné anlè tet-li, rakonté mwen an matant-li yo ka kriyé Man Fifi vréyé'y lapos pou pran an ti lanmonnen ba'y. 

Chabine LAMONTAY
AN LOTO SÉ PA AN AVION, TONNEDIDIÉ !
Chabine Lamontay

 An jou adan primié simenn dézankazaj-la, i té pasé sizè-di-swè ek man té alè pa koté Lanmanten pou man trapé déotwa bagay adan an boutik.

Chabine LAMONTAY
KI TAN TI SERI MWEN-AN KEY VIRÉ LATELÉ ?
Chabine Lamontay

   Yè, mi sa an granmadanm mandé mwen : "Ki tan ti séri mwen-an key viré latélé ?".

   Fok di ki i ka viv li-yonn ek, tou léswè, dépi pliziè lanné, i té ni labitid gadé sa i batizé : "Sé moun mwen-an". Lè i ka palé di sé aktè seri'y la, man toujou ka wè i ni anlo lanmou anlè fidji'y pas tjè'y kontan.

Chabine LAMONTAY
LÈ OU KA OUVÈ WOBINÉ-A EK DLO PA KA SOTI ADAN'Y...
Chabine Lamontay

 Sé jou-tala, sé pa mwen ki key aprann zot sa, ni délè ou ka lévé lebonmaten, ek ou ka rann ko'w kont yo koupé dlo-a anlè'w.

Chabine LAMONTAY
MAN NI YAN LANVI DESANN LASAVANN !
Chabine Lamontay
 
 Pannan omwens pwes dé mwa, sel koté nou té pé alé, sé té adan sé boutik-la pou achté manjé ek pou fè dé bagay ki irjan.

                                                               ***

Chabine LAMONTAY
ANFINALDIKONT, AN OWDINATÈ BIEN POTALAN
 
 Matinik, anchay moun ki poko sitelman vié jodijou pa wè jou épi an owdinatè oben an powtab adan lanmen-yo.

                                                           ***

Chabine LAMONTAY
MAN PRAN AN BIDIM PAPAY JON POU AN JIWOMON
Chabine Lamontay

 Man ka mò ri dépi yè oswè padawè man pran an bidim papay jòn pou an jiwomon ! Men ki manniè man rivé pran an sis pou an nef kon sa ?

Chabine LAMONTAY
LANNÉ 2020 : VIRIS, CHALÈ ÉPI SAB ?
Chabine Lamontay

 Pa menm ni senk mwa di sa, nou té ka vwéyé kò-nou monté ba joudlan. Nou té paré ek fardé kò-nou an manié obidjoul pou fè ganm épi matébis.