Accueil

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PIÉBWA MATINIK

Toutalè pa djè kay rété piébwa Matinik, sof piébwa ki sòti lòtbòdsay kontel pié pitaya, an kalté model plant ki ka fè an fri wouj, oben  pié longanié ki sòti l’Azi désann isitt é ki ka pòté an bagay ka sanm letji titak.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PÈSONN PA METT PÈSONN
par Térèz Léotin

Ou pé kriyé'y kon kwayans ou ka mandé'w kriyé'y. Ou pé kwè sé an lotorité moun envanté, swa pou fè lavi tounen, swa pou pòté soukou ba moun ki ka prédié'y. Sa sé wou. Ou pé di ou ka kwè, ou pé di ou pa ka kwè.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
AYITI KA SIBI
par Térèz Léotin

Pi ou déchiré pi chen ralé’w.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Adan an chanté nou ka tann : Man lé « ou imisé’w » adan lavi mwen,...   man ni « an frett » adan tjè mwen ». Man té ké bien lé chanté chanté a kon toutt moun - ti mizik la douss - men man la ka gadé wè konprann sa « imisé » lé di an kréyol, é man pa dwett tousel.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
par Térèz Léotin

An jou konsa Kozett gadé kò’y adan miwè'y la, ek i di an tjè'y : Ébé !

Dapré'y, konsidiré i té press bel. Sa fè'y tou dwol, tou lòloy*. Jik jòdi, i pa té kò jenmen pran tan pou gadé fidji'y. I té ka wè kò’y adan glass la, men i pa té ka nòz antété kò’y pou mimin* li menm. Épi yo té za fè'y tann é konprann telman ki sé led i led.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Lorsque pendant longtemps, la langue française était encore une langue vulgaire, et que seul le latin était une langue digne, (la langue des savants comme Descartes), si ceux qui ont voulu qu’elle devienne une langue écrite, pour la sortir ainsi de l'oralité, dans laquelle elle était, s'ils avaient eu la même attitude, que les contradicteurs ant

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

An model maladi ki gaté vayan, padan ki ven tan dèyè té pri, é ki douvan pa té sav ayen, Alzaymè ki non'y. I ka fè'w bliyé kimoun ou yé, ki laj ou, ki koté ou ka alé, ni menm si ou sé ni an koté ka rété. Maladi tala pa ka fè jé, sé lézott la nonpli, men i ka fè'w ped lonnè di sav ki, an jou, anba gran kwi siel la, ou té ni an ti lexistans.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
par Térèz Léotin

La ministre de la justice, notre ministre "bòkay", l'amoureuse des tirades et autres mots étalant ses connaissances littéraires, notamment sur Césaire ou Léon-Gontran Damas, a déposé la balance, refusant le deux poids deux mesures, du retrait de nationalité et, choisissant le

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Samanlé sé té sel yich manman'y ki té fè'y ta. Kivédi laj la té za monté anlè tett madanm lan, lè i rivé jwenn an nonm ki té pasé bòkay li dégaré'y vitman, avan tan an sé vini fè belté'y disparett anba grijiti*. An fwa misié a déjennfité* viéfi* a, i kité'y la, gwo bouden.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Le 06 décembre 2011, Georges Bernard Mauvois, dit Ti-jo Mauvois partait au pays des gens sans chapeau. Pour commémorer sa mémoire, Le comité Ti-jo Mauvois à l'initiative de Georges Aliker, a mis en place, un jeu-concours d'histoire "Ti-Jo Mauvois" depuis 2015. Il se tient en Martinique, au mois de juin et s'adresse aux scolaires et aux adultes.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Pa bò 19 vienm siek avan Jézikri wè jou, nou sav ki Apollon, an model gaded-zafè avan lè, té ka ba La Pythie prédision’y, é té ka djéri moun. I té vréyé'y di Wa Laos konsa ki, yich li a té ké tjwé'y é ki, apré i té kay mandé pwop manman'y ki fè'y, rété é i té ké mayé épi’y.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Dépi lépok Pline l'Ancien, yo té ja konnett konfiti, men poko té ni sik. Ni sik kann, ni sik bétrav. Sé épi miyel yo té ka dousi sé fri a, lè yo té ka tjuitt yo pou fè konfiti ek konsèvé yo, an fwa sézon an té boutt.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Jusqu’à la fin de nos jours, nous partirons sans doute avec ce questionnement qui aura peut-être été une des bases essentielles de notre existence : pourquoi ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Lè ou té bouzwen an pè soulié, dan litan ou té ka alé lakay an kòdonié. I té ka pran mizi pié'w, ou té ka atann yonn dé simenn, é i té ka fè soulié a, ba'w. Men jòdi jou, nou présé genyen, présé maché, présé alé izé soulié a.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

I té ka trennen anlè bouden, galopé a kalpatt, pran pannié'y an dan'y, tòd, glinsé, vansé kòchi akwèdi lanm lanmè, zannzolé kon sèpan, pou ay bò an moun mò, éti i té ka alé chaché tousa ki té adan swa sak li a oben adan kartouch fizi'y i té ka alé vidé....

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

  La Martinique en cartes postales du passé Au départ du taxi-pays, actuellement remplacé par le tombé-lévé en passe d'être lui-même supplanté par le TCSP, nous voilà embarqué sur l'Étoile du sud, ou encore sur La. postale, pour remonter le temps à travers un récit magistral de cartes postales.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

An ti filett dlo lariviè, tou swenn, tou tjousanmen*, flègèdè, estentjé é renté*, pè koulé-alé, afoss i megzoklett. I sóti jwenn ti goutt dlo an lasouss bien chéti, ki, avan menm i pwennté nen'y dèwò, za valé toutt kalté model prézon anba latè pé póté.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

An sosiété bòkay fini trapé an pri. I ka fè sa i ka kriyé " Pétales de fruits" épi patatt, milon, papay, é mango, tousa konsa, man kwè. Menm manniè, anlè marché a, za ni chips bannann, dépi tjek tan, moun ki pa pou konsonmen twop bagay dou ka atann i fè pétal friyapen. Nou ké wè si ti manmay kay manjé'y. Friyapen.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Vakans lan ka rivé, dan litan, an bon ben démaré ki té ni toutt kalté model fey krazé adan té ka paré'w, avan larantré té pran, Sé vitamin li a té ka rann ou  djenkmann, men a koté sa kimoun ki pa ni tan angloupé* sa yo té ka kriyé pij la ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Lanmizè, pwofitan an, té ka pwofité pou pwofité pwofité'y la asou sé moun tala ki té maléré pasé Job, ki pa té ni pa an ravett maré nan an vié pié tab pouri, é ki pa té konnett granchoz lavi nonpli.