Accueil

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ANNOU PRAN  TAN GADE
Térèz Léotin

Annou pran tan gadé lantou nou titak, pou nou wè kouman bagay-la ka alé a. Ka sanm nou simié sa ki pa ta nou, sa ki pa natirel, sa ki kokozalòy.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Zafè konminoté tala man bon épi sa
Térèz Léotin

Dépi yonn-dé tan, ni an zafè konminoté an zafè konminontariz ki vini lanmod Matinik. Nou té za konnett ta sé bétjé-a ki désidé fok yo viv ansanm, fok yo mayé ant yo, fok yo prézèvé « rass » yo.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
SÉ PA « MORT SUBITE » KI NON’Y

Pa plita ki an midi a,  man tann an granmoun katrèven zan ki té ka di  konsa : «  Manmay, jòdi jou moun ka anni konprann kréyol-la sé dékalkomanni fransé-a ki la, pa ay kwè sa !

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
ASÉ SIMEN KOUYON
Térèz Léotin

Sa vré ou pé mandé kòw ess « lavi » sé prété yo prété wou’y ? Sa vré ou pé asiré sé prété yo prété wou’y pou toulbon, é ki sé an biyé pasaj ou  trapé, pou alé san jenmen viré vini, é tousa pou pasé an ti zonng moman selman asou latè a.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
AN KOUTDJOL POU TITAK RESPÉ
Térèz Léotin

Miniss la man Bareigts, ki miniss gouvelman fransé a, sòti désann Matinik pou wè sé pep la ki anba jouk li a. Sa sé dwa’y, piss sé li ki nouvo miniss la. Sé li, madanm  tala, ki pran larilev man Pau-Langevin ki fini pozé tabliyé’y. Madanm lan, man Bareigts, vini wè lé péyi  yo té ka kriyé an tan an, lé Koloni.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PIÉBWA MATINIK

Toutalè pa djè kay rété piébwa Matinik, sof piébwa ki sòti lòtbòdsay kontel pié pitaya, an kalté model plant ki ka fè an fri wouj, oben  pié longanié ki sòti l’Azi désann isitt é ki ka pòté an bagay ka sanm letji titak.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
PÈSONN PA METT PÈSONN
par Térèz Léotin

Ou pé kriyé'y kon kwayans ou ka mandé'w kriyé'y. Ou pé kwè sé an lotorité moun envanté, swa pou fè lavi tounen, swa pou pòté soukou ba moun ki ka prédié'y. Sa sé wou. Ou pé di ou ka kwè, ou pé di ou pa ka kwè.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
AYITI KA SIBI
par Térèz Léotin

Pi ou déchiré pi chen ralé’w.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Adan an chanté nou ka tann : Man lé « ou imisé’w » adan lavi mwen,...   man ni « an frett » adan tjè mwen ». Man té ké bien lé chanté chanté a kon toutt moun - ti mizik la douss - men man la ka gadé wè konprann sa « imisé » lé di an kréyol, é man pa dwett tousel.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
par Térèz Léotin

An jou konsa Kozett gadé kò’y adan miwè'y la, ek i di an tjè'y : Ébé !

Dapré'y, konsidiré i té press bel. Sa fè'y tou dwol, tou lòloy*. Jik jòdi, i pa té kò jenmen pran tan pou gadé fidji'y. I té ka wè kò’y adan glass la, men i pa té ka nòz antété kò’y pou mimin* li menm. Épi yo té za fè'y tann é konprann telman ki sé led i led.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Lorsque pendant longtemps, la langue française était encore une langue vulgaire, et que seul le latin était une langue digne, (la langue des savants comme Descartes), si ceux qui ont voulu qu’elle devienne une langue écrite, pour la sortir ainsi de l'oralité, dans laquelle elle était, s'ils avaient eu la même attitude, que les contradicteurs ant

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

An model maladi ki gaté vayan, padan ki ven tan dèyè té pri, é ki douvan pa té sav ayen, Alzaymè ki non'y. I ka fè'w bliyé kimoun ou yé, ki laj ou, ki koté ou ka alé, ni menm si ou sé ni an koté ka rété. Maladi tala pa ka fè jé, sé lézott la nonpli, men i ka fè'w ped lonnè di sav ki, an jou, anba gran kwi siel la, ou té ni an ti lexistans.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
par Térèz Léotin

La ministre de la justice, notre ministre "bòkay", l'amoureuse des tirades et autres mots étalant ses connaissances littéraires, notamment sur Césaire ou Léon-Gontran Damas, a déposé la balance, refusant le deux poids deux mesures, du retrait de nationalité et, choisissant le

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Samanlé sé té sel yich manman'y ki té fè'y ta. Kivédi laj la té za monté anlè tett madanm lan, lè i rivé jwenn an nonm ki té pasé bòkay li dégaré'y vitman, avan tan an sé vini fè belté'y disparett anba grijiti*. An fwa misié a déjennfité* viéfi* a, i kité'y la, gwo bouden.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Le 06 décembre 2011, Georges Bernard Mauvois, dit Ti-jo Mauvois partait au pays des gens sans chapeau. Pour commémorer sa mémoire, Le comité Ti-jo Mauvois à l'initiative de Georges Aliker, a mis en place, un jeu-concours d'histoire "Ti-Jo Mauvois" depuis 2015. Il se tient en Martinique, au mois de juin et s'adresse aux scolaires et aux adultes.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Pa bò 19 vienm siek avan Jézikri wè jou, nou sav ki Apollon, an model gaded-zafè avan lè, té ka ba La Pythie prédision’y, é té ka djéri moun. I té vréyé'y di Wa Laos konsa ki, yich li a té ké tjwé'y é ki, apré i té kay mandé pwop manman'y ki fè'y, rété é i té ké mayé épi’y.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Dépi lépok Pline l'Ancien, yo té ja konnett konfiti, men poko té ni sik. Ni sik kann, ni sik bétrav. Sé épi miyel yo té ka dousi sé fri a, lè yo té ka tjuitt yo pou fè konfiti ek konsèvé yo, an fwa sézon an té boutt.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Jusqu’à la fin de nos jours, nous partirons sans doute avec ce questionnement qui aura peut-être été une des bases essentielles de notre existence : pourquoi ?

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

Lè ou té bouzwen an pè soulié, dan litan ou té ka alé lakay an kòdonié. I té ka pran mizi pié'w, ou té ka atann yonn dé simenn, é i té ka fè soulié a, ba'w. Men jòdi jou, nou présé genyen, présé maché, présé alé izé soulié a.

Le Bloc-notes de Térèz LEOTIN
Térèz Léotin

I té ka trennen anlè bouden, galopé a kalpatt, pran pannié'y an dan'y, tòd, glinsé, vansé kòchi akwèdi lanm lanmè, zannzolé kon sèpan, pou ay bò an moun mò, éti i té ka alé chaché tousa ki té adan swa sak li a oben adan kartouch fizi'y i té ka alé vidé....