Accueil

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
É si nou té ka fè Édwa Glisan palé kréyol ?
Madjanie LEPRIX

Lakou lékol-la té plen épi dé kalté gran-papa zeb sé zélev-la té ka maré twa pa twa épi an gwo nouk an tet-yo. Pannan yo té ka fè sé nouk-la, yo té ka résité ti pawol-tala : Twa chien, twa chat, si i vini, sé pa ba mwen. Dapré yo, sé ti pawol-tala ki té kay fè si pwofésè-a pa té kay entéwojé yo nan pochen kou-a.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
VOLAN DÈYÈ MWEN !
Madjanie LEPRIX

Sa man kay rakonté’w la pasé an 1948. An tan-tala man té an jenn ti bolonm ki té ni 14 lanné.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
KOKO SEK TOUJOU NI DLO !
Madjanie LEPRIX

An tan man té ti manmay, Man Ya, gran manman manman-mwen toujou té ka palé di lavi’y kay manman’y. Pres tou lé swè nou té ka bokanté pawol jik kilè-kilè. I té ka transmet nou yonn-dé valè ki té pòtalan pou’y. Ou sé jiré di sé té an lapriyè ! An tet-li, fok nou té pran labitid katjilé. Fok nou té débouya pou two ta pa té maré nou osi.

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
Joudlan manmay-la !
Madjanie LEPRIX

An tan man té ti manmay kay manman-mwen, lè’w té tann dènié chanté kantik lanwel-la fini, moun té ja ka sonjé Joudlan. Joudlan ! Aaaa ! Mi bel moman manmay-la pou nou té pé sa pasé bon tan !

Le bloc-notes de Madjanie LEPRIX
An Salin-an!

Lè man lévé ti manmay an Salin-an, lavi-a té red! Red, red, red, menm ! Nou pa té menm ni an vié boul pou nou té pé sa fè an ti swé ! Ni an ti pawol ka di: « Tété pa janmen two lou pou lestonmak !» Ében mwen, man ka di, achté jwé té two lou pou potfey manman-nou! Zot menhè ka mandé kò-zot, sa ki« nou » tala ?!