Accueil

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
AN VRÉ NICH FONMI PWOBLEM LARITRET TAA !
Hugues BARTHELERY

             Tout moun sav ni an pwoblem laritret ké pozé avan lafen siek-la, men pèsonn pa lé pies gouvelman fè ayen pou sa.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Code noir
Hughes BARTHELERY

         Toutmoun sav ni an zafè «Code noir » ka egzisté. Man di toutmoun, men sé pito toutmoun lakay nou ki ka tann palé di sa chak 22 Mé, jou sélébrasion labolision lesklavaj. Lè man mandé lantoun mwen sa ki konnet ek sa ki pa konnet, man rimatjé pa té djè ni anpil moun ki té za li'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
An bel fanm sé kisa ?
Hughes BARTHELERY

         Lè man koumansé travay, dan lé lanné 1960, pa té ni anpil loto ka woulé anvil. Moun komin té ka débatjé abò taksi- péyi dépi sizè d'maten, jik dézè laprémidi, yo té ka mété lavi an lari Fodfwans. Laprémidi, lè tout taksi-péyi kité karénaj pou viré mennen tout sé moun komin lan lakay yo, sé konsi Fodfwans té ka vidé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Ki divini kréyol la Matinik?
Hughes BARTHELERY

          Pov ti kréyol nou an!...Divini'y an danjé. Asou manniè bagay la ka alé laa, avan lafen siek taa, i ké pati-monté lagalilé, disparet ké pran'y, nou pé ké tann kréyol an lari kon atjelman. Anmizi-anmizi fwansé-a ké manjé kréyol la.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
JILÉ JÒN, MÉ 68, SÉ PRES MENM BAGAY-LA, MEN SÉ PA MENM BAGAY-LA
Hughes Bartelery

 Dépi yonn-dé mwa nou ka tann palé di Jilé jòn ka mété difé an Fwans, sa ka fè mwen sonjé Mé 68. An tan taa man té an mitan bankoulélé a, ka bat touléjou pavé Paris pou chèché manjé ba yich mwen. Jòdi sé asiz douvan télé mwen man ka gadé ki manniè krab-la ka dékalé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Jilé jòn mété difé an Fwans é pòkò paré pou étenn li
Hughes BARTHELERY

          Prézidan Macron té prévwè adan pwogram li, fini épi l 'ISF, fini épi taks labitasion, fini épi tout nich fiskal. Dépi i pran fonksion'y, sé asou sa i bat.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Konsèvatè lévé mouch wouj toupatou
Hughes Bartéléry

    Dépi yonn-dé lanné nou ka rimatjé an chanjman adan konpowtasion politisien sé gran péyi a. Toupatou oliwon latè ladwet konsèvatè ka pran pié tibren toupatou é yo sé di yo anvi pran an rivanch.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
 Sa man dwé Georges Mauvois...
Hughes Bartéléry

   Si lanvi matjé liv pran mwen an jou, sé Georges mauvois man dwé sa. Man té vini kontan tout pies téyat-li dépi an jou oswè man té monté wè yo jwé « Man Chomil » adan ti téyat Lopital Sivil la. 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
KI MOUN KA CHONJÉ LÉRIPSION LA PÈLÉ LI 30 AOUT 1902 ?
Hughes Barthéléry

   Li 8 Mé 1902, lamontangn Pèlé té voyé an gwo difé ki adan twa-kat minit té brilé tout lavil Sen-Piè ek tjwé trant mil moun. Toutmoun L'Ajoupa, Mòn-Wouj, Baspwent alantoun, ki pa té risivrè ayen, di Bondié mèsi, difé-a pa té tonbé anlè yo.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
 SÉZÈ, AN RÉVOLTÉ LISTWÈ
Hughes Bartéléry

    Pou diziem lanniversè lanmò Sézè, lanméri Sent-Lis té ofè nou an film «Césaire et les révoltés de l'Histoire ». Padan inèd'tan man wè swasantan lavi mwen défilé douvan zié mwen.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Lavi lenterna Lisé Chèlchè
Hughes Bartéléry

   Pa koté lé lanné 1950, pres tout zélev lenterna Lisé Chèlchè té manmay sòti an komin é ki té désann lékol Fodfwans. Lé dé-o-twa anpami yo ki té ka rété Fofwans é ki té lenterna kanmenm, sé té yich milat papa yo té mété yo la pou pran séraj yo, pas yo té two dézodè.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
É si Sézè pa té jenmen ekzisté?

Tout moun sav lavi ka rivé asou an kout grenn dé. Sézè, kon nenpòt kiles pami nou , sé pé pa jenmen net. 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TOUT MOUN SÉ MOUN
Hughes BARTELERY

         Akondi pawol la Alcindò enmen ripwan an "tout moun sé moun", mwen man ka di tout moun sé moun pòtalan (important) an travay li dépi i ka fè'y bien.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TRUMP, AN WA LAJAN PRÉZIDAN LE ZÉTA-ZINI
Hughes Bartéléry

   Lè man tann palé di wotè lajan Trump Prézidan Lé-Zétazini té ni, man mantjé tonbé léta. Ki manniè ansel moun asou latè Bondié a pé ni tousa bagay.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
FOK SOVÉ SOLDA GALION
Hughes BARTHELERY

     O pi lwen man a sonjé, adan siek-la ki fini pasé a, man pa té jenmen tann palé adan lonliwonnay (voisinage) mwen, di moun ki té rivé ni santan. Atjelman,  adan pres tout komin Matinik ni an moun santan é pa ni an mézon laritret ki pa ni omwen yonn

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TAN AVAN-TAN JÒDI
Hughes BARTELERY

             Ni moun ka di lavi-a vini pli red atjelman, dot ka di sé moun-lan ka palé konsa a pa sav sa yo ka kriyé lavi red.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Risivrè lakrimojèn sé pa jé
Hughes BARTELERY

         Risivrè gaz lakrimojèn sé an vré bat manman. Sé malè tala ki rivé mwen an jou Paris, lè man té ka rantré lakay mwen apré travay. Sa rivé mwen métro Répiblik, an mitan an boul moun ki té ka kouri séré an bouch métro a. Olié man té fè kon yo, épi bat ariè, man kontinié pou alé gadé déwò sa ka pasé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
40% lavi chè
Hughes BARTELERY

            Si ni an bagay tout moun ka palé, za palé, ké palé ankò lontan, sé zafè majorasion 40% salè sé fonksionnè-a. Majorasion taa, ka ba tout moun ti bouton. Sé dabò pou yonn sé fonksionnè-a ki ka touché'y la, pas yo pè pèdi'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Tan travay
Hughes BARTELERY

         Si ni an bagay ka montré manniè lavi ka alé douvan, sé tan travay. An koumansman, nou té esklav, pa té ni patwon sé té met, i té ka fè moun travay san rété lannuit kon jou, kon i lé, la i lé, lè i lé, yo té a dispozision'y,

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Fok blijé moun alé voté
Hughes BARTELERY

            Éleksion tala montré manniè moun sanfouté di votman.  Poutan sé lanné man tann plis moun voyé pié kont politisien. Yo té ni an lokazion pou chanjé sa, men yo té simié rété bò kay. Trant pou san moun selman alé voté.