Accueil

ZEPON NATIREL NOU, KON MOUN LONTAN TE NI LABITID DI

ZEPON NATIREL NOU, KON MOUN LONTAN TE NI LABITID DI

   Moun lontan té sav sa yo té ka di. Yo ka kon laplipa adan nou jòdijou ka anni bavadé kon rara-lasimenn sent toubannman asou sé nichtwel sosial la kontel Fesbouk.

   Sé pou sa yo té ka kriyé lang kréyol la "zépon natirel nou". Pou sa ki pa konnet konba kok ek ki pa janmen ay adan an pit, fok sav ki sé kokè-a (kivédi nonm ka fè kok goumen) pé sèvi 2 kalté zépon : zépon natirel kok-la oben an zépon artifisiel ki an fè. Lè zot wè an kok vayan, lè i mapipi, i pa bizwen pies kalté zépon artifisiel : i ka geye konba'y épi pwop zépon'y. Sé talac lanati ba'y la.
   Kidonk lè nou ka pwan tet-nou katjilé pou sav poutji moun lontan té ka kriyé lang kréyol la "zéon natirel nou", nou ka dékouvè ni pliziè lidé dèyè sa. Dabò-pou-yonn, kréyol té kontel an zam ba yo davwè, kon an tan tala yo pa té konnet palé fwansé, i té ka pèmet yo esplitjé lidé-yo, défann lentéré-yo, montré lafanmi-yo ki yo té enmen'y oben fè rigoladri tou pis adan lavi-a, fok, délè, ou pwan an ti moman tan pou lanmizman.
   Men lè nou kay pi fon, lè nou ka pwofondé adan katjilasion-nou, nou ka konpwann ki si "zépon" lé di "zam", mo "natirel" la ni sans-li tou. I lé di ki lang kréyol la sòti nan bway-nou, nan fondok boyo-nou, ki i akonpayé Neg atravè tout lo lanmizè-a i wè ki antan ladjoukann (lestravay) ki apré yo vini aboli salopté-tala. Kivédi ba moun lontan, kréyol-la pa té an zépon artifisiel.
   Zépon-an ki té artifisiel-la, sé té lang...fwansé a !
Image: