Accueil

Maté-gouvelman ladwet-la kalpaté

Maté-gouvelman ladwet-la kalpaté

   Sa té pou rivé pis sa ka fè mwa épi mwa ki sé bidim-pouvwè (grande puissance/superpower/superpotencia) oksidantal la ka soutienn Juan GUAIDO, boug ladwet-la ki déklaré sé li ki té grenyen dènié éleksion prézidansiel Benezwel la. Ki lé Zéta-Zini ki l'Ewop ki dé sèten péyi l'Anmérik-di-Sid ka mandé prézidan an ki éli a, Nicolas MADURO, ladjé pouvwè-a

   Konmva (étant donné que/given that/dado que) pres tout pep-la dèyè MADURO, falé oblijéman ki an jou GUAIDO té chaché fè an maté-gouvelman (coup d'état/coup/golpe de estado). Pou salopté-tala té pé érisi, fok misié té rivé trapé dapiyan (soutien/help/ayuda) larmé Bénézwel la ek sé kon sa i pwan lespri yonndé kolonel ki désidé mété an wout kont MADURO. Yo anni baré an lotowout lot jou bomaten an, pa koté 5h, ek yo koumansé ka tiré kout fizi alé-pou-viré pou sa fè popilasion-an pè. An menm lè-a, yo fè déklarasion pou mandé larmé rijwenn mouvman-an toupannan sé Méritjen-an ek sé Ewopéyen-an té ka voyé vokal pou di yo kon sa fouté fè. Bay-douvan !
   Men, gouvelman MADURO a pa rété djel gran ouvè : i mandé pep-la vini sanblé oliwon (autour de/around/alrededor) Palé "Miraflores" ki sé palé prézidansiel péyi-a ek adan an bat-zié, moun fè siwawa adan tout lari Karakas. Epi sé met-a-manyok larmé-a kondanen maté-gouvelman an ek yo di ki yo épi MADURO kou-koupé. A lè-tala, sé vakabon ladwet la pwan pè ek yo chapé an pangal (débandade/stampede/estampida). Sé lidè-a kouri-séré adan lanbasad dé sèten péyi ki adwet kontel ta Chili a. Lajounen-an poko té bout ki MADURO té za viré-pwan kontwol sitiasion-an ek mi anvwala, jou 1é mé-tala, ki sé Fet Travayè, an latilié moun défilé asou tout gran boulva Karakas ek sé lézot gran lavil-la pou sa montré sé enpérialis-la ki vakabonnajri-a pa té érisi.
 Maté-gouvelman ladwet la té anni kalpaté (s'effondrer/to crumble/derrumbarse) toubannman.
   Ki finaldikont (conclusion) nou pé tiré di sa ? Omwens yon lison : ladwet Bénézwel ek sé péyi-a ki ka soutienn li a paré pou fè nenpot kalté manniget (manigance/manigancia) pou sa rivé déchouké Nicolas MADURO. Yo ki ka basinen nou tout lasent-jounen épi "démokrasi"... 

Pages