Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Listorik lintrodiksion Kreol Morisien dan lekol

Listorik lintrodiksion Kreol Morisien dan lekol
 
            2013            
 • 21 Fevriye 2013:  
Lansman liv Std 2 Kreol Morisien: Ki pase la? Bann lavantir Vanessa ek Leo par Minis ledikasion Dr. V. Bunwaree a lokazion zourne internasional lang maternel.
Anmemtan, Minis Bunwaree finn lans enn DVD ki regroup enn seri sketch ki bann Profeser Kreol Morisien dan premie batch ki ti forme an 2011 ti fer pandan zot formasion.

 

 


 • 7 Fevriye 2013:
Enn nouvo batch 56 stazier demar enn diploma dan MIE pou vinn profeser Kreol Morisien. Se premie batch pre-service ki finn rekrite alafwa par PSC ek par BEC pou vinn bann profeser Kreol Morisien.
 

 • 1 Fevriye 2013:
Lansman enn senn televizion antierman an Kreol Morisien lor bann program MBC: Senn Kreol.
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Zanvie:
Enn deziem batch profeser in-service demar enn program formasion 6 mwa dan MIE pou ansegn Kreol Morisien. Kouma dan batch ki ti swiv formasion Kreol Morisien an 2011, sa bann profeser-la ti deza pe ansegne dan bann klas general purpose.
 
 

            2012            
 • 11 Zanvie 2012:
Enn seremoni ofisiel ki finn organize dan lekol Le Morne GS, an prezans Minis Ledikasion Dr. V. Bunwaree, mark lintrodiksion Kreol Morisien kouma enn lang opsionel dan lekol primer. Plis ki 3000 zelev Std 1 finn inskrir dan klas Kreol Morisien de so premie lane dan lekol.
        Video lansman-la
 
    Lapres 
Defimedia 04/5/12               Week-End Scope 5/4/12
Defimedia 14/1/12                    Le Mauricien 24/1/12
Defimedia 13/1/12                    Le Mauricien 21/1/12
Defimedia 12/1/12                    Le Mauricien 15/1/12
Defimedia 11/1/12                    Le Mauricien 11/1/12
 

            2011            
 • 13 Septam 2011:
Lansman deziem edision Diksioner Morisien Dr. A. Carpooran an prezans Premie Minis Navin Ramgoolam dan oditorium Octave Wiehé.
 
 Lapres 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Out - Desam 2011:
Premie batch profeser ek trainee Kreol Morisien swiv enn formasion 225 ertan dan MIE.
 

 • 18 Zilie 2011:
Lansman formasion profeser Kreol Morisien dan MIE par Minis Ledikasion, Dr V. Bunwaree. 82 profeser in-service ek stazier TDP MIE finn inskrir zot dan sa batch-la pou vinn bann pionie dan lansegnman Kreol Morisien kouma enn lang opsionel dan lekol primer.
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 13 - 15 Zilie 2011:
                Latelie formasion pou bann formater Kreol Morisien dan MIE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 25 Me 2011:
Enn komite teknik AKM, dirize par Dr. A. Carpooran, finn soumet enn rapor lor lortograf Kreol Morisien. Lansman finn fer par Dr. V. Bunwaree, Minis Ledikasion. Sa rapor-la prezant kouma bizin ekrir Kreol Morisien dan enn manier standar.
 
 
 
 Lapres 
 

 • Avril 2011:
                                            Pandan exercis admision pou Std 1 an 2011, plis ki 2000 paran finn opte ki zot zanfan fer Kreol Morisien kouma lang opsionel.
 
 

            2010            
 
 • 27 Oktob 2010:
                                            Premie renion Akademi Kreol Morisien (AKM) an prezans Minis Ledikasion, Dr Vasant Bunwaree.
 

 • 31 Out 2010:
                                            Minis Ledikasion Dr. Vasant Bunwaree finn organiz enn forum nasional pou debat lor lintrodiksion Kreol Morisien dan lekol. 
                                                       Desizion finn pran pou introdir Kreol Morisien ek Bhojpuri kouma lang opsionel dan STD I an 2012.
 
 

 • 8 Zien 2010:
                                            Prezidan Larepiblik Sir Aneerood Jugnauth lir diskour program gouvernman 2010-2015. 
                                                       Propozision 145 fer mansion lintrodiksion bann lang maternel (Kreol Morisien ek Bhojpuri) dan sistem skoler.
 
 

            2009            
 • 20 - 24 Oktob 2009:
                                            LPT organiz enn "International Hearing" lor bann domaz ki finn koze par sipresion lang maternel dan lekol. 
                                                       Rapor ki finn fer alaswit sa rankont-la, prekoniz litilizasion lang maternel (Kreol Morisien) dan bann lekol.
 
 
 

 • Mars 2009:
                                            Komision Zistis ek Verite vinn efektif. Sa komision-la, ki ti dirize pa Prof. Robert Shell,  ti ena pou obzektif men bann lanket lor peryod                                                           kolonial dan Moris, pou relev bann inzistis ki ti komet opre popilasion esklav ek angaze, ek pou emet enn rapor kot ena bann                                                                       rekomandasion pou repar sa bann inzistis-la. Rapor-la mansione ki enn trans popilasion (sirtou bann desandan esklav), penalize dan                                                           lekol akoz labsans zot lang maternel (ansestral). 
 
 

 • 21 Fevriye 2009:
          Lansman premie edision Diksioner Morisien Dr. A. Carpooran. Se premie diksioner Kreol monoling dan lemond.
 
 
 Lapres 
 
 
 
 
 
 
 

            2013            
 • Septam 2004:
                                                        Enn komite teknik, dirize par Prof. Hookoomsing, prezant enn rapor pou armoniz sistem lekritir Kreol Morisien: Grafi-Larmoni.
 
 
 

            2000            
 • 26 - 28 Avril 2009:
                Deziem forum UNESCO "Education for all" dan Dakar (Senegal). Malerezman bann lobzektif Jomtien pou redwir liletrism pa finn reisi
                atenn an lan 2000. Bann reprezan 164 pei finn idantifie 6 "goals" ki bizin atenn an 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 

            1990            
 • 5 - 9 Mars 1990:                                        
          UNESCO organiz enn forum international dan Jomtien (Tayland): "Education for all". Bann delege 155 pei ansam ar bann                                  reprezantan plis ki 150 lorganizasion (gouvernmantal ek non-gouvernmantal) finn met zot dakor pou iniversaliz lansegnman dan primer              ek redwir iletrism avan lan 2000.                        
 
 

            1977            
 

                        Kreasion "Ledikasyon Pu Travayer": enn lorganizasion ki devlop literesi opre bann adilt dan zot lang maternel (Kreol Morisien ek                                    Bhojuri). LPT pou egalman devlop enn sistem grafik pou lekritir Kreol Morisien.

 
 
 
 

            1975            
 
                                                       Kreasion "Playgroup": enn federasion ki regroup plizier lekol maternel, kot dispans enn lansegnman an Kreol Morisien.
 
 

            1972            
 
                                                        Philip Baker pibliy enn ouvraz referans lor lang kreol (Kreol: a description of Mauritian Creole)
 
 

            1967            
 
                                                        Dev Virahsawmy propoz enn premie sistem lekritir standar pou Kreol Morisien: Grafi Sirkonflex.
 
 

            1959            
 
                                                        Premie konferans internasional lor langaz Kreol dan Liniversite West Indies, Mona, Zamaik. Kreol vinn enn domenn letid pou 
                                                        premie fwa. Konferans-la finn termine par enn long deba lor rol langaz Kreol dan lekol.
 
 

            1888            
 

               Charles Baissac pibliy "Le folklore de l'Ile Maurice".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1880            
 

            Charles Baissac pibliy "Etude sur le patois créole mauricien".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1820            
 
                        François Chrestien pibliy premie liv an Kreol dan lemond: Les essais d'un bobre africain. Dan sa liv-la François Chrestien finn tradir                            plizier fab Jean de la Fontaine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages