Accueil

LILYAN THURAM KA BAT DEYE KON AN SEMAFOT

LILYAN THURAM KA BAT DEYE KON AN SEMAFOT

   Jenn moun jòdi-jou pa djè konnet sa yo ka kriyé "krab-sémafot" oben "sémafot". Sé an kalté krab ki ni an bidim pens épi lot-la tou piti.

  Sa ki dwol sé lanmannniè i ka réaji lè i wè an moun ka pwoché, konsidiré i sav sé an bagay ki danjéré toubannman ba'y : olié i tounen do'y pou chapé kon tout zannimo ek jik moun ka fè, i ka kontinié gadé moun-lan, i ka lévé gwo pens-li anlè épi i ka bat ariè, i ka tjilé vitmanprésé.
   Konpowtasion ansien foutbalè-a, Lilyan THURAM, sé jou-tala pou an zafè déklarasion ka prétann ki Blan sé moun ki rasis ka sanm ta an krab-sémafot. Adan an jounal italien, i dénonsé sipòtè ki, adan sé istad italien-an, ka gwonyen kon makak ansanm an jwè ki nwè menyen balon-an. Epi THURAM ajouté ki "Blan toujou konpwann yo sipériè pasé Neg". Manman ! Déklarasion-tala povotjé an model tanbi adan lapres fwansé ek jik ni asosiyasion anti-rasis ki mélé adan'y : yonn pou di i dakò épi THURAM ; an lot pou kondanen sa THURAM di a.
    Men THURAM li-menm bat dèyè ! I déklaré konmkwa jounal italien an té défòmé pawol-li ek ki sé pa sa i té di. Sa i té di sé ki adan kilti blan an, toujou rété an vié lidé konmkwa Blan sipériè pasé Neg. Si sé pa fè kon krab-sémafot ki la, nou pa sav ki manniè kriyé sa. THURAM toujou défann La-Fwans, i toujou bo drapo blé-blan-wouj la, i toujou konsidéré ki Antiyé sé Fwansé ki la kisasayésa...Kidonk ki zafè révolisionnè i ka fè wol jwé atjèman an ? An plis, sifi Blan-an lévé égri kont li pou li, THURAM, fè kontel an tibolonm yo trapé ka mété dwet-li adan an bokal konfiti : i ka di sé pa vréman sa i di.
    TJiiip !...