Accueil

LANNE NEF PA LE DI KI TOUT BAGAY KE OBIDJOUL

LANNE NEF PA LE DI KI TOUT BAGAY KE OBIDJOUL

  Tout moun toujou ka espéré ki an lanné nef ké pòté bagay ki bon ba yo.

  Men, lè zot fè tan gadé, tout lanné ka sanm pis adan yo, toujou ni plézi, lanmou, lanmizman ek siksé men, malérezman, nan menm balan-an, toujou ni tou doulè, soufwans, rev ki ka chiktayé. Es fok pa nou banboché pou otan ? Piespa ! Davwè tout sosiété ni mes ek labitid-li, ni ritiel-li, ek sé bagay pou respekté pis sé sa ki ka kréyé an liannay ant nou.
 Dépi nou rété nofwap, dépi nou pa batjé adan lespwa mal-payay, nou andwa fè lafet, bwè-manjé, soté-maté, dansé plen bouden-nou. Ni dé lè, adan lavi-a, fok sa sispann titak épi kouri-alé a nou ka lolé adan'y lan tout lasent-jounen akwèdi grenn-magot adan an chacha. Sa nésésésè fè an poz-tet adan voukoum-la ki ka viwonnen nou an san rété.
 2020 pé ké djè diféran di sé lézot lanné-a ki fini pasé a, men sé nou ki pou fè débriya, ki pou pòté mannev pou sitiasion-nou bokanté larel si zot wè nou pa satisfet épi tala nou ni a. Chak moun pé gidonnen lavi'y abo i toujou ké bité asou yonndé koraj ki red kité red ka alé asou chimen'y.
  Sé pou sa nou ka swété tout lektè ek lektris MONTRAY KREYOL an bel LANNE NEF !... 

Pages