Accueil

ES LAKOU DÒ ou UNE PETITE LAMPE DANS LA NUIT

par Daniel Boukman

Anba lalin klè, lakay Man Doudou an sel  tiré kont.

Man  Doudou : Mété tab-la asou koté ! Tiré chez-la !... Yé krik !

Ti Jan : Yé krak !

Man Doudou : Yé mistikrik !

Ti Jan: Yé mistikrak !... Mé,  Man Doudou !  tout moun pòkò la ! Bondjé…

Vwa Bondjé (psalmodiée) : Menm lè Bondjé pa la Bondjé la !

Man Doudou (se signant) : Amen !

Ti Jan : Bef, ola i yé ?

Man Doudou : Pa chaléré kow ! Oswè-a, sé pawol-la ki wa !!... An  tan djab té ti bolonm, Misié

Bondjé té lé neg danmé ba’y an chimen.

(Dans une niche, apparition de Bondjé)

Bondjé : An gran chimen pou lé sen ek lé zanj pa rivé lakay-mwen épi labou anlè soulié-yo.

Man Doudou : Mé, an tan-tala, neg té ka di :  “ Patwon, nou pa sa travay si tanbou pa ka bay

 lavwa »… Mi bab ! Adan péyi-a, té ni an sel tanbou.

Koulibri : Tanbou-tala, sé té tanbou léritaj zanset-mwen !

Man Doudou : Bondjé di konsa

Bondjé : Chouval monfi, ay wè Koulibri épi ou a mandé’y prété’w tanbou’y la (en a parte) Prété !

(ricanements) Lè man ké trapé bet-la, kwik !  Twop boudoum boudoum an zorey-mwen ! Epi tanbou

ka palé palé djab !

(Tambour ladja dans le lointain)

Bondjé : An ! Kouté sa !... Zot tann !...  Chouval monfi, ay wè Koulibri épi ou a mandé’y prété’w

 tanbou’y la !

Chouval :  Mé, patwon…  sianka i pa lé ?

Bondjé : Démantibilé’y fout !

Man Doudou :  Chouval pati-alé plakatak plakatak plakatak !

Chouval : Bonjou Koulibri !

Koulibri : Bonjou Chouval !

Chouval : Bondjé met-mwen ka mandé’w prété’y tanbou’w la.

Koulibri : Dépi ki tan Bondjé ka bat tanbou ? I pa wè’y pies !

Chouval : Pengad konpè ! Lè Bondjé lévé faché…

(Bruit du tonnerre simulé par Bondjé)

Koulibri : Kouri di met-ou sel manniè pou i rivé trapé tanbou léritaj zanset-mwen, sé koupé fok  i

koupé tet-mwen !

Chouval : Badjolè ou badjolè ! Man ké dépotjolé’w !

Koulibri : Kapolad frè-mwen ! Bat tanbou-a ban mwen !

Man Doudou : Alos kapolad janbé tanbou-a : boukoutouk boukoutouk boukoutouk ! Sabo Chouval

sé té an sel nich zéklè… Koulibri tounen-viré lantou Chouval épi zip zip !

Chouval : Wayayay ! Man koki ! Koulibri krévé zié-mwen !

Bondjé : Tonnè di sò !...Bef, filé kòn-ou!  Fann kann épi viré pòté tanbou-a ban mwen !

Man Doudou : Bef mandé Koulibri tanbou-a. Koulibri pa menm pran lapenn réponn . Tanbou

wouklé ! Koulibri pran lavol. Bef ralé koy asou koté. Koulibri plonjé anlè Bef zip zip !  An sel fènwè

anni vlopé monbet ad vitam éternam!

Bondjé : Man key dékalé’w, ich Man Bans !

Man Doudou : Padon Bondjé ! mé… jouré adan bouch Bondjé, sa pa djè bel !

Bondjé : Eskizé ! (il saisit un pistolet qu’il arme)

Man Doudou : Apré Chouval, aprè Bef, pou rapé tanbou-a, Bondjé vréyé Pwéson-Armé, Chatou,

Matoutou-falez, Sèpan, Rat, Ravet, Mayengwen, Yenyen… Yo tout  la viré lakay Bondjé…bèkalo !

Bondjé (descendu de sa niche) Chouval, vansé fout ! (il enlève de son visage un masque doucereux,

 qui révèle un autre grimaçant, brandit son pistolet) Hue dada !

Man Doudou : Koulibri, Kapolad épi Tanbou mawon  ek  an gran van-an chayé yo anba  granbwa…

Sé té transbòdaj kont tradisionnel la Poutji kapolad pa ni latjé.

 

 

 

 

Post-scriptum: 
(extrait) Edition L’Harmattan, 2005

Pages