Accueil

An ladjé anti-moustik !

Daniel BOUKMAN

Ti Jan té janbé dlo pou ay chaché travay lotbò. Apré senk lanné, nostrom  viré bòkay é lè i rivé nan komin natif-natal li, é é ! mi anvwala i ka  jwenn an boul moun an manniè dwol dwol dwol : yo tout la  té ka tjenbé an baton ek anlè kò-yo, sé té  an sel lablanni mak ek bobo.  An fanm té ka fésé wacha ! an tapet pou tjwé mouch  anlè   vwazin-li ek i té ka rélé  MMM ! épi i té ka  bésé ranmasé  atè  an ba’ay… An tibolonm té ka ba ti-frè’y bim ! yan kalté kalot épi i té ka djélé MMM !

Pèsonn pa té pran wotè Ti Jan akwèdi yo pies la pa té rikonnet li.  Tout moun té ka gadé an ti ba’ay zié ki zié pa té ka djè rivé wè….  Ti Jan mandé Ti Jo, bon zig-li,  ki kalté sik té ka woulé la a ; Ti Jo réponn

° Frè-mwen, dépi an lanné, nou ni an model mè ki ka pran koy pou an koumandé  bitasion . An bonmaten, misié  dékrété « Je ne veux plus voir un seul moustique dans ma commune ! Pou genyen la guerre anti-moustique, aux armes citoyens ! Appliquons le plan MMM ! »

*Le plan MMM sé kisa ? mandé Ti Jan.

° Konpè, le plan MMM vèdi Mil Moustik Mò ! Chak moustik ou tjwé, misié limè ka ba’w 5 éro é sé dépi jou-tala, anlè lapo tianmay, lapo granmoun, lapo viékò, an sel lapli kou ka anni dédjeldésann !

* Zot tout tonbé dekdek ! Konyéla, pou lapéti lajan,  zot simié yonn tjwé lot ?

° Sa’w lé fè ! réponn Ti Jo, sé lajan ka mennen !

*Servo-zot  piti pasé ta moustik ! Sé pa konsa nou  ké rivé fè tibet-tala pran lavol !

Ti Jo rété titak tan bouch-li koud épi i di konsa : Ti Jan, sa’w di a vré ! Nou pres té vini fou !

*Kanmarad, Ti Jan di,  annou sanblé pep-la épi, ansanm ansanm,  nou a touvé an lot manniè pou dékalé moustik !.

Pages