Accueil

Sispann pwan nou pou an bann tèbè !

Sispann pwan nou pou an bann tèbè !

   Lè nou ka fè tan kouté sé gran média ek sé grangrek fwansé a sé jou-tala, sé politisien-an tou, ou sé pé kwè lépok ITLE déviré ba sé Juif-la. Sé kon sa yo pwofité ki yonndé "Jilé jòn" jouré manman Alain FIENKIELKRAUT, an swédizan filozof, pou vréyé lavwa kont moun ki rayi Juif kivédi antisémit

   Men ni an tjak davwè lè nou ka gadé ek kouté sé vidéo-a ki ka montré bek-a-bek la, a pies kalté moman sé manifestan-an pa kriyé misié "Juif" ! Yo kriyé'y "Sionis" ki sé an bagay ki toutafetman diféran. Sionis sé Juif ki débatjé Palestin ni 60 lanné di sa ek ki fouté sé Arab-la ki té ka viv la an razié. Apré sa, yo mété doublout, épi konplisié l'Ewop ek lé Zéta-Zini, an péyi rasis yo ka kriyé "Izrayel".  

 Poutji sé Juif-tala débatjé nan péyi Palestin ? Sé davwè sé Ewopéyen-an pa janmen sispann pété tjou-yo dépi nanni-nannan. Kisiswa lépok-la ou ka gadé a, ou toujou ka wè ki Juif té ka pwan fè adan tjek péyi éwopéyen. Kifè apré dézienm ladjè mondial la (1939-45), sé Juif éwopéyen-an désidé chapé pou kréyé an péyi ki ta yo : "Izrayel".

   An moun ki antisionis sé an moun ki kont politik salopté Izrayel, sé pa an moun ki kont Juif. An pies kalté manniè ! Konfonn pa espré moun ki antisionis ek moun ki antisémit. sé an manniè pwotéjé vakabonnajri Izrayel ka konmet jou apré jou adan sé téritwè arab la i ka otjipé a. Pa ni yon jou si ou pa wouvè laradio oben latélé si ou pa tann di konmkwa larmé izrayélien an pa dépann yonn, dé oben pliziè Palestinien ek pi souvan ki rarman, sé timanmay oben fanm.n

   Antouléka, épi balan sélérates Blan za fè Juif, nou pa ka wè ki manniè Blan pé vini ba pèsonn lison respé ba lézot pep. Arété pwan nou pou tèbè !...

Pages