Accueil

OTI KRISHNA, JEHOVAH, ALLAH, BOUDDHA, PACHA-MAMA EK LEGBA ?

OTI KRISHNA, JEHOVAH, ALLAH, BOUDDHA, PACHA-MAMA EK LEGBA ?

   Oti zot sé jou-tala, ébé Bondié ? Ki manniè ? Zot pa sav nou bizwen zot épi zafè koukounaviri-tala ki ka fè siwawa dépi yonndé tan-an ?

   KRISHNA, sa ou ka fè ? JEHOVAH, sa ou di ? ALLAH, ki léta'w ? BOUDDHA, ki pozision'w ? PACHA-MAMA, koté ou yé ? LEGBA, ou poko fini janbé bayè ? Tout lasent-jounen, bonmaten-an-midi-oswè, dépi koumansman lanné jik finisman lanné, nou ka ajounou douvan zot, nou ka prédié, nou ka pòté flè ba zot, nou ka fè lanmes ek sérémonni ba zot, mé mi anvwala sé jou-tala, nou ka pwan fè, nou an chien, bonda-nou déwò, ek pies adan zot pa la. Pies adan zot pa ka vini pòté an zizzing soukou ba nou ! Sa sa yé sa ?

   Es pétet nou konmet tjek vakabonnajri ki lotè si zot ka viré do ba nou kon sa ?

   Silon sa Radio-Bwa-Patat ek Whatsap ka prétann, sé an pinision zot tout la vréyé anlè zékal-tet nou. Asiparé, zot ka touvé ki nou ka fè twop labonm, twop soté-maté, twop vréyé-monté konsidiré lavi-a té an bol toloman toubannman. Men, KRISHNA, JEHOVAH, ALLAH, BOUDDHA, PACHA-MAMA ek LEGBA, pa fè nou kwè zot pa sav sé anni yonndé ti lanné nou ni pou viv asou latè.

   Pa fè nou kwè zot pa sav ki anba latè pa ni plézi !

Pages