Accueil

Mango ka fè siwawa, men nou ka pléré ba siriz lot bò dlo

Mango ka fè siwawa, men nou ka pléré ba siriz lot bò dlo

   Gran labitid Matinitjé sé toujou pléré gwo dlo anlè sitiasion-yo ek toujou atjizé lot-la (Blan-an, Sent-Lisien-an, Ayisien-an, Chinwa-a kisasayésa...) davwè sé li ki swédizan reskonsab sitiasion-tala.

   Kontel, anni gadé sé jou-tala, sa nou ka rimatjé ? Ki mango ka fè siwawa, ka fè chien toupatou. Yo ka chapé-tonbé alé-pou-viré di sé pié-mango a men pèsonn pa ka pwan lapenn ranmasé yo. Yo ka pouri an bòdaj chimen, nan mitan savann oben adan jaden moun ki atè lakanpay ki atè an vil.
  Ek si sé té anni pou mango men sé tout fwitaj-nou éti nou ka viré do ba yo ! Tomaren-dé-zenn, miriz, zabriko-péyi, zowanj-anmè, griyav ek ponm-dlo ka tijé toupatou, men nou pa ka djè pwan wotè-yo. Nou simié ay adan sipèmarché Bétjé-a pou sa achté fwitaj ki sòti lot bò dlo kivédi ki janbé pasé 7.000 tjilomet lanmè. Nou simié achté rézen ki sòti Chili ek ki ni bon pestisid anlè lapo-yo. Abo siriz-péyi sé fwitaj ki ni plis vitamin asou latè, nou ka kouri vréyé lajan déwò pou sa ni siriz-Fwans.
   Epi, an menm lè-a, nou ka vréyé labou davwè sé fwitaj péyi-andéwò tala ka kouté chè kité chè ka alé. Sé jou-tala, an tjilo siriz-Fwans pres 25 éwo pou an tjilo ! Ki manniè nou pé kwè ki an machandiz ki fè tou sa chimen pé kouté menm pri ki koté-a (an Fwans) éti i sòti a ? Sa pa posib an pies kalté manniè. Sa pa lé di pa janmen achté bagay ki sòti lot bò dlo, men si zot wè nou ka achté'y, fok pa nou fè kon timanmay ki gaté : fok nou sav ki sé bagay enpowté tala ké oblijéman pli chè ki sé tala ki sòti lakay-nou an... 
Image: 

Pages