Accueil

Ki sa man fè zot kon sa-a ?

Ki sa man fè zot kon sa-a ?

   Man ka viv ti lavi-mwen san terbolizé pèsonn, ki anba latè ki adan dlo rak sé mang-lan. Man pa ka janmen pwan men épi zot, man pa ka pwan wotè-zot, sof lè zot noz piété asou téritwè-mwen. Tit-mwen sé krab : zagaya, krab-tè, mantou, sémafot kisasayésa... 

   Kidonk pou ki sa dépi mwa janvié fè tan rivé, zot ka konstwi ratiè pou sa trapé mwen ? Sa vré ki lè zot mété mwen adan an gran kaloj ki an fil-fè, zot ka ba mwen bon nannan pou sa plen lestonmak-mwen. Zot janti kité janti ka alé ! Mòso kann, moyok, délè jik mòso pen ki migannen épi siwo-batri, mi sa zot ka ofè mwen ek tjè-mwen ka anni fè vipvap afos i jwa.
   Men, lè mwa févriyé pwan, konpowtasion-zot épi mwen ka bokanté larel an manniè blip. Zot ka pijé mwen ! Zot ka ba mwen pij pou sa tiré konchonni ki nan zantray-mwen. Pij-tala sé an kalté dlo ki ni an vié koulè jòn éti zot ka mété anchay pwodui man pa konnet andidan'y. Sé pwodui-tala, asiparé, kay pwopté boyo-mwen.
   Kifè, an janvié zot ka foulbak bouden-mwen épi manjé ek an févriyé, zot ka pijé mwen.
  Man kontan pis nouriti-mwen ek lasanté-mwen anlè kont-zot. Lavi-a obidjoul ba mwen toubannman ! Men, é-é !, lè mars rivé, man ka wè zot tout la ka filé gran kouto ek ka tjiré gran fétou bò kaj an fil-fè mwen an. Epi zot ka aresté ba mwen manjé ek ba mwen pij san vèti mwen. Man ka koumansé tann glougoudouk adan lestonmak-mwen, man fen kon an rat, mé konmva man fèmen adan an lajol, sé pa pies koté man pé alé pou sa trapé an dépri.
  Jou apré jou, zot ka vini véyé léta-mwen ek tanzantan zot ka dévidé an botjit dlo anlè tet-mwen san man sav poutji. Man ka koumansé entjet bon kallté entjet la. Anlè fidji-zot matjé "Rachmabab". Sa man fè zot ? Es man manjé kabrit nos-zot ? Man pa fouti sav. Epi an jou bomaten, opipiri-chantan, man ka wè zot ka anni débatjé épi bésin dlo cho ekk kouto. Zot ka trapé mwen pa zékal, zot ka maté mwen anlè do épi zot ka fouré sé kouto-a nan tet-mwen, anba larel zié-mwen.
   Ki sa man fè zot kon sa-a ?...

Pages