Accueil

EWNESTO FÈ AN MODEL VIÉ-REV...

Chabine Lamontay
EWNESTO FÈ AN MODEL VIÉ-REV...

 Ewnesto, an ti kouzen-mwen ki ni pa koté ven lanné anlè tet-li, sonnen mwen pou rakonté mwen an rev i fè.

 Abo sé an moun ki pa janmen ka palé di zafè'y, mi sa i di mwen : " Chabin, man tann di  latelé ki an rev toujou ni an sans. Kidonk, man lé rakonté'w li pas man sav ou key rivé ba mwen sans kalté vié rev-tala man fè yè oswè-a. Ou sé sel moun man pé mandé sèvis-tala pas si man fè malè rakonté maman-mwen sa, asirépapétet i key ban mwen anlo lapriè pou fè ek i key koumansé an nevenn ba mwen". 
 Man rété man réponn li kon sa : " Tibolonm, koté ou tann di man sé an gadé-zafè a? Men, man key wè sa man pé fè ba'w kanmenm. Palé man ka kouté'w !" 
 Kifè, mi sa Ewnesto fè tan rakonté mwen : 
"Ou sav, man toujou lanmè épi zanmi-mwen : tala papa'y ni an bato oben tala ni  moto-lanmè kivédi pres tou lé dimanch oben lè Lantoun yol-la rivé Martnik nou ka anmizé anlè lanmè-a, nou ka manjé, nou ka bwè ek nou ka meté bon mizik pou vréyé kò-nou monté. Délè, nou ka jeté bon konchonni an lanmè-a pas nou sanfoutépamal di tou sa lé-zotorité ek lé-defensè lanati ka di nou pa fè. Men sa man enmen dépi man ti-manmay, sé najé men yonn, mwen sel, lébonnè bonmaten. Jistiman, rev mwen-an ka koumansé kon sa. I té dwet pa koté sizè di maten, ek man té ka najé an lanmè-a épi man té ka santi kò-mwen obijoul pas depi ankazaj-la man té las esperé moman-tala. Mianwala, man wè an bagay ka kleré anlè dlo lanmè-a tibwen pli lwen ek man najé pou alé gadé'y. Man wè sé té chivé an moun men fidji'y té an dlo-a toujou. Man menyen tet-li pas man té konté ba moun-an pal davwè man konprann i té key neyé. Men, moun an tiré fidji'y an dlo-a ek i griyen ba mwen. Sé té yan kalté bel madanm ! Zié'y té vet ek yo té ka kleré pou lapéti soley-la. I di mwen kon sa :
  " Sa ou fè jenn-jan, ou lé najé titak épi mwen ? Man konnet an ti koté lanmè-a ka vini cho toubanman". Ou konnet-mwen, kon man konprann man té adan an tan épi mandanm-lan, man fè sa i mandé-mwen an. Malè ba mwen, anpédtan man anni santi an bagay ralé-mwen desann an fon lanmè-a. Di'w man ka di'w sa man pè toujou. Kifè bel madanm-la man té wè-a sé té an Maman-dlo ek i mennen mwen désann an fonfonn dlo-a kivedi man ritouvé kò-mwen adan an gwot. Apré sa, man anni wè an gwo maman krab aparet ! Mòdan'y té ouvè ek zié'y té ka pété an tet-li épi i té ni lapawol. I di mwen kon sa:
 "Ewnesto, man fè'w vini isiya pou man di'w kéchoy pas zot tout-la reté pres twa mwa lakay zot padavwè ankazaj-la. Pannan tan-tala, nou té ni tranjilité-nou adan lanmè-a ek anlè sé plaj-la. Tòti té ka alé ponn anlè sab-la bienkonmifo pas zot pa té ka alé terbolizé yo kon zot ni labitid fè-a. Chirijien, zòfi, moreng, balenn ek ritjen té ka ponmnen san pwoblem adan lanmè-a pas bri-zot pa té ka jennen-yo. Atjèman, mi dézankazaj-la rivé ek zot key ni lotorizasion alé lanmè anmizi-anmizi. Sé an bon nov ba zot, men chonjé respekté lanmè-a titak ek fè mésaj-la pasé ba tout sé kanmarad-ou a pou man pa pran lapenn ralé'w désann an desiem kou an fon lanmè-a."
 Man anni soti adan rev-la davwè man kriyé fò lè man santi maman krab-la anni tjenbé mwen épi mòdan'y épi vréyé mwen monté adan siel-la. Anfinaldikont, sa ou ka pansé di sa, Chabine?"
 Man reponn li kon sa: "Ewnesto, ou pa bizwen man di'w ayen anlè sa. Ou pou konprann fok ou bokanté kompowtasion'w épi lanmè ek lanati. Mwen, si man té an laplas-ou, man té key pran sa maman krab-la di'w la o serié. I ba'w an bel vètisman ek fok ou toujou chonjé ki sa ou pa sav gran pasé'w." 
 Ewnesto di mwen mèsi ek i di mwen i key katjilé anlè sa titak. I konté pran pokosion pou respekté lanmè-a tibwen plis atjèman épi i key palé ba zanmi'y pou yo fè posib-yo tou.